PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMIEM

Pielikums Nr. 10-2 pie PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMIEM
Paziņojums par personas datu apstrādi

PAZIŅOJUMS PAR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI
2018.05.25, Rīga

Datu pārzinis un mērķis. SIA “MAI Insurance brokers” juridiskās personas kods 40003526218, adrese Rīga, Ieriķu iela 15 k-3, LV-1084 (Apdrošināšanas brokeris) savāc un pārvalda jūsu personas datus šādos nolūkos: lai novērtētu jūsu apdrošināšanas vajadzības un sniegtu jums atbilstošu apdrošināšanas piedāvājumu; nodrošinātu starpniecību apdrošināšanas līguma noslēgšanā ar apdrošināšanas sabiedrību; sasniegtu apdrošināšanas līguma mērķus, prasības un noteiktu apdrošināšanas gadījumus; lai aizsargātu savas likumīgās intereses un attīstītu savus pakalpojumus. Mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju tikai pastāvot apstrādes juridiskajam pamatam. Pēc pieprasījuma, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus citiem tiesību aktos paredzētajiem iemesliem, sniedzot Jums atbilstošu informāciju, ja to paredz likums. Atkarībā no Jūsu personas datu apstrādes mērķa, Apdrošināšanas brokeris darbojas kā Jūsu personas datu pārzinis vai kā Jūsu personas datu apstrādātājs:

 1. Apdrošināšanas brokeris darbojas kā Jūsu personas datu pārzinis, kad:

1.1. Novērtē Jūsu apdrošināšanas vajadzības. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai novērtētu Jūsu apdrošināšanas vajadzības (piemēram, kāda veida apdrošināšana jums ir piemērota, kāda ir riska grupa, utt.), un nodrošinām visatbilstošāko un vispiemērotāko Jūsu vajadzībām.

1.2. Pārvalda Jūsu apdrošināšanas līgumu. Jūsu personīgā informācija tiek apstrādāta, lai pārvaldītu jau noslēgtu apdrošināšanas līgumu, t.i., sekotu Jūsu apdrošināšanas polises derīguma termiņa beigu datumam polišu uzskaites programmā, Jūsu iemaksu veikšanai, izskatītu Jūsu prasījumus par atskaitījumiem apdrošināšanas līguma izbeigšanas gadījumā un veiktu citas darbības, kas saistītas ar apdrošināšanas līguma administrēšanu.

1.3. Piedāvā jums savus pakalpojumus. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu jums atbilstošu informāciju par mūsu pakalpojumiem (tostarp informāciju, kas sniegta kopā ar mūsu partneriem, piemēram, mobilo sakaru operatoru), kā arī lūgtu Jūsu viedokli par tiem.

1.4. Aizstāv Jūsu tiesības un intereses. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, īstenojot un aizsargājot Jūsu tiesības, piemēram, iesniedzot Jūsu datus tiesā, tiesu izpildītājam, advokātam, kas pārstāv mūs vai jebkuru citu personu.

1.5. Attīstās, radot un uzlabojot savu pakalpojumu kvalitāti. Ciktāl iespējams, personas datus var apstrādāt, piemēram, lai analizētu lietošanas ieradumus un tendences, lai saprastu klientu, viņa cerības, lai attīstītu pakalpojumus, mazinot biznesa vajadzības.

1.6. Pārvalda zaudējumus un apdrošinātus notikumus. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai atbilstu Jūsu likumīgajām cerībām un interesēm, saņemot apdrošināšanas atlīdzību par zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem.

Šajā gadījumā t.i., ja Apdrošināšanas brokeris ir Jūsu personas datu pārvaldnieks, Apdrošināšanas brokeris strādā pats, nesaņemot apdrošinātāja rīkojumus par Jūsu personas datu apstrādi.

 1. Apdrošināšanas brokeris darbojas kā Jūsu personas datu apstrādātājs, kad:

2.1. Nodrošina vispiemērotāko piedāvājumu apdrošināšanas līguma noslēgšanai. Mēs apstrādājam Jūsu personisko informāciju, lai novērtētu Jūsu apdrošināšanas vajadzības un sniegtu jums vispiemērotāko piedāvājumu.

2.2. Pilda starpnieka lomu, noslēdzot apdrošināšanas līgumu. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu jums starpniecības pakalpojumus, noslēdzot apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību. Apdrošināšanas brokeris apstrādā Jūsu personas datus apdrošinātāju vārdā un tikai apdrošināšanas nolūkos, lai piedāvātu apdrošināšanas piedāvājumus un / vai apdrošināšanas līgumus. Jūsu personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un pārsūtīti apdrošinātājiem tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai veiktu Apdrošināšanas brokera funkcijas, t.i., sniegt apdrošināšanas produktu, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām un nodrošināt starpniecību līguma noslēgšanā.

2.3. Pārvalda zaudējumus un apdrošinātus notikumus. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai īstenotu Jūsu un trešās personas tiesības, aizsargātu vai novērtētu Jūsu un trešo personu likumīgās cerības un intereses zaudējumu, bojājumu vai izdevumu kompensācijas rezultātā.

Šajā gadījumā, t.i., ja Apdrošināšanas brokeris ir Jūsu personas datu apstrādātājs, Apdrošināšanas brokeris darbojas saskaņā ar apdrošinātāju (Jūsu personas datu pārziņu) norādījumiem un kontroli.

Datu aizsardzības speciālista kontakti. Apdrošināšanas brokeris ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, kas rūpējas par Jūsu personas datu drošību un nodrošina, ka mūsu darbības atbilst regulas noteikumiem. Plašāku informāciju par turpmāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī turpmāk minēto tiesību īstenošanai vai citu ar Jūsu personas datiem saistītu jautājumu risināšanai, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu. E-pasta adrese .

Apstrādājamie personas dati un apstrādes pamats. Apdrošināšanas brokeris kā datu pārzinis, lai novērtētu Jūsu apdrošināšanas vajadzības, administrējot apdrošināšanas līgumu, lai piedāvātu jums pakalpojumus, pārvaldītu apdrošināšanas notikumus, aizsargātu Jūsu tiesības un likumīgās intereses un attīstītu / uzlabotu pakalpojumu kvalitāti (sīkāku informāciju skatīt 1. punktā), apstrādās šādus Jūsu personas datus (Personas dati):

 1. Jūsu identifikācijas, kontaktinformācijas un darbības dati (vārds, personas kods, ieņemamais amats, adrese, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konts, bankas nosaukums, tīmekļa vietnes adrese, darbības veids un kategorija, klienta statuss);
 2. Apdrošināšanas polises dati (apdrošināšanas veids, apdrošināšanas polises sērija un numurs, sākuma datums, apdrošināšanas polises beigu termiņš, klienta pilnvarojuma derīguma termiņš, apdrošinājuma summa, iemaksu summa, apdrošināšanas prēmiju maksājuma datums, saņemtās apdrošināšanas prēmijas summa, numurs, apdrošināšanas periods, apdrošinātāja vārds);
 3. Apdrošināšanas prēmiju maksājums un konta dati (maksātāja vārds, maksājuma mērķis, maksājuma termiņš, maksājuma summa, maksājuma datums, maksājuma uzdevuma numurs, vai maksājums tiek izmaksāts tieši apdrošinātājam, bankas konta numurs, apdrošinātā parādi vai kavētie maksājumi);
 4. Mūsu ziņojumi, kas sagatavoti apdrošinātājiem (datu pārziņiem) (polises numurs, datums, apdrošināšanas veids, apdrošinājuma ņēmēja vārds un uzvārds, personas kods, samaksātā / neapmaksātā iemaksa, iemaksu veikšana (skaidrā naudā, pārskaitījums, karte);
 5. Apdrošinātā objekta identifikācijas dati (apdrošinātā īpašuma adrese, unikālais numurs, būvēšanas gads, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija, transportlīdzekļa marka / modelis, tips, motora tilpums, dzinēja cilindru jauda, valsts numurs, šasijas numurs un tips, identifikācijas numurs, izgatavošanas gads, izmantošanas mērķis, durvju un sēdvietu skaits, signalizācijas līmenis, apsardzes sistēma, apdrošinātā īpašuma fotogrāfijas, dati par īpašuma bojājumiem).
 6. Ar kaitējumu vai gadījumu saistīti dati (izraksti no medicīnas iestādēm (ievainojumi, slimības vēsture, traumu fotogrāfijas utt.), informācija par nelaimes gadījumu darbā, darba līgums, darbanespējas sertifikāti, dzimšanas apliecības, mantojuma apliecības, SODA izraksti par personiskajiem pabalstiem, slimības atlīdzības kartiņas informācija – par personai sniegtajiem pakalpojumiem, policijas dati par personas dalību konkrētos negadījumos, personīgo ienākumu informācija, personiska informācija par noteiktiem faktiskajiem zaudējumiem, līgumu izmaksām ar līzinga sabiedrībām un bankām, informācija par īpašuma bojājumu, dokumenti, kas identificē personu fizisko, psiholoģisko pieredzi saistībā ar satiksmi vai citiem notikumiem, fotogrāfijas par traumu sekām un citi dokumenti, kas attiecas uz bojājuma vai notikuma administrēšanu).

Apdrošināšanas brokeris kā apstrādātājs apstrādās šādus Jūsu un ar Jums saistītos personas datus (piemēram, atlīdzības saņēmēja datus), lai sniegtu Jums apdrošināšanas piedāvājumu, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām, kā arī nodrošinot starpniecību apdrošināšanas līguma noslēgšanā un administrējot apdrošināšanas gadījumus:

 1. Jūsu un Jūsu pārstāvja identifikācijas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, pārstāvim – amatu, vārdu un uzvārdu);
 2. Jūsu un Jūsu pārstāvja kontaktinformāciju (dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi);
 3. Apdrošināšanas prēmiju maksājumus un datus, kas atklāti pieteikumā norēķinu konta atvēršanai (maksātāja vārdu, maksājuma mērķi, maksājuma termiņu, maksājuma summu, maksājuma datumu, maksājuma uzdevuma numuru, informāciju vai maksājums tiek izmaksāts tieši apdrošinātājam, bankas norēķinu konta numuru, apdrošinātā parādiem vai kavētajiem maksājumiem, apdrošinājuma ņēmēja parādiem, piešķirto atlaižu apjomu);
 4. Apdrošinātā objekta identifikācijas datus (apdrošinātā īpašuma adresi, tā unikālo numuru, objekta mērķi, būves veidu, materiāla veidu, būvniecības gadu, platību, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, transportlīdzekļa marku / modeli, tipu, motora jaudu utt., motora cilindru darba tilpumu, valsts numurzīmi, šasijas numuru un tipu, identifikācijas numuru, izgatavošanas gadu, mērķi, durvju skaitu, trauksmes līmeni, apsardzes sistēmu, apdrošinātā īpašuma fotogrāfijas, datus par īpašuma bojājumiem, transportlīdzekļa turētāja vārds un uzvārds, tehniskās pases datums);
 5. Apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā identifikācijas datus un kontaktinformāciju (vārds, personas kods, dzimšanas datums, vecums, dzīvesvieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs (uz kuru jāmaksā apdrošināšanas pabalsts), dokumenta nosaukums);
 6. Apdrošinātā īpašuma īpašnieka identifikācijas datus un kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 7. Apdrošināšanas līguma / apdrošināšanas polises datus (rēķina lielums, riska faktori, apdrošinātais risks, apdrošināšanas periods, apdrošināšanas vieta, apdrošināšanas summa, apdrošināšanas rēķina apmērs, apdrošināšanas prēmijas apmērs, apdrošināšanas sertifikāta numurs, sertifikāta identifikācijas numurs, apdrošināšanas / grupas tips, apdrošināšanas grupa, apdrošināšanas seguma teritorijas, apdrošināšanas polises izsniegšanas datums, apdrošinātie gadījumi, transportlīdzekļa vadīšanas pieredze, vai apdrošināšanas līgums noslēgts ar apdrošināšanas brokera starpniecību, apdrošināšanas veids, papildu apdrošināšanas segums, galamērķa, galamērķa valsts nosaukums, riska grupa, veikto maksājumu skaits, apdrošināto personu skaits, papildu risks, apdrošināšanas līguma numurs, neizmantotās naudas bilances summa, informācija, vai pēc apdrošināšanas līguma izbeigšanas ieguldījums tiks ieskaitīts, celtniecības apdrošināšanas iespēja);
 8. Informāciju par Jūsu parāda saistībām (dati par polises derīgumu (spēkā esoša / spēkā neesoša / apturēta aizsardzība / pārtraukta, parāda summa);
 9. Traumas vai ar notikumiem saistītus datus (izvilkumi no medicīnas iestādēm (traumas, slimības vēsture, traumu fotogrāfijas un rentgeni), nelaimes gadījums darbā, darba līgums, darba nespējas sertifikāts, dzimšanas apliecība, miršanas apliecība, mantojuma dokumenti, SODA izraksti par personīgajiem pabalstiem, slimības vēstulē iekļauta informācija – par personai sniegtajiem pakalpojumiem, policijas dati par personas dalību konkrētos negadījumos, informācija par personīgiem ienākumiem, personas dati par konkrētiem faktiskajiem zaudējumiem, līgumu ar līzinga sabiedrībām un bankām izdevumi, informācija par īpašuma bojājumu, dokumenti, kas identificē personu fizisko, psiholoģisko pieredzi saistībā ar satiksmi vai citiem notikumiem, fotogrāfijas par ievainojumu sekām un citi dokumenti, kas attiecas uz bojājuma vai notikuma administrēšanu).

Personas datu avots. Apdrošināšanas brokeris, darbojoties gan kā datu pārzinis, gan kā datu apstrādātājs, saņem Jūsu personas datus tieši no Jums (iesniedzot datus pēc pieprasījuma vai brīvprātīgi), trešās personas (piemēram, apdrošināšanas sabiedrības u.c.) no publiskiem avotiem (piemēram, no zemesgrāmatu reģistra vai Uzņēmumu reģistra).

Personas datu saņēmēji. Apdrošināšanas brokeris nodos Jūsu personas datus apdrošināšanas sabiedrībām (apdrošinātājiem), lai iesniegtu savu piedāvājumu, nodrošinātu apdrošināšanas līguma noslēgšanu un tā izpildi / administrēšanu, pretenziju un apdrošināšanas gadījumu izskatīšanu (darbojoties gan kā pārzinis, gan apstrādātājs). Jūsu personas dati, minimālā apmērā, kas nepieciešams konkrētam gadījumam, var tikt nodoti trešai personai, kas sniedz pakalpojumus Apdrošināšanas brokerim, tostarp tiesībaizsardzības, finanšu, nodokļu, biznesa vadības, personāla vadības, grāmatvedības padomdevēju sabiedrībām un institūcijām un kompetentām valsts iestādēm (piemēram, tiesu izpildītāji, advokāti u.c) saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Personas datu aizsardzības termiņš. Apdrošināšanas brokeris, kas darbojas kā pārzinis, glabā apdrošināšanas dokumentus (piem., apdrošināšanas līguma piedāvājums, apdrošināšanas polise, pieteikums par apdrošināšanas līguma izbeigšanu un neizmantotās iemaksas ieskaitu / atgriešanu utt.), izņemot apdrošināšanas līgumu, visā apdrošināšanas līguma darbības laikā un vēl 1 gadu (pēc apdrošināšanas beigām). Ja pēc minētā termiņa nav tiesiska pamata personas datu apstrādei,  tie tiek droši iznīcināti. Apdrošināšanas brokeris, kas darbojas kā pārzinis, glabā apdrošināšanas līgumu visu līguma darbības laiku un 10 gadus pēc līguma izbeigšanas. Ja pēc minētā termiņa nav tiesiska pamata personas datu apstrādei, tie tiek droši iznīcināti. Apdrošināšanas brokeris, darbojoties kā datu apstrādātājs, neaizsargā personas datus, jo to aizsargā apdrošinātāji (datu pārziņi), kas arī nosaka datu uzglabāšanas termiņus.

Personas datu apstrādes noteikumi. Jūsu personas datus var vākt, glabāt, apstrādāt, ieskaitot digitālā formā, fiziski vai uz papīra, ar jebkādiem līdzekļiem, tostarp pa e-pastu, pastu un interneta pieslēgumu, kas, ņemot vērā apstrādājamo datu būtību, nodrošinās drošu apstrādi un novērsīs nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem. Apdrošināšanas brokeris, darbojoties kā datu apstrādātājs, apstrādās Jūsu personas datus saskaņā ar datu pārziņu (apdrošinātāju) norādījumiem.

Jūsu tiesības. Gadījumos, kad Apdrošināšanas brokeris apstrādā Jūsu personas datus kā datu pārzinis, jums ir tiesības uzzināt par personas datu apstrādi, sazinoties ar Apdrošināšanas starpnieku pa e-pastu, adrese , ar pieprasījumu piekļūt saviem personas datiem un saņemt apstrādājamo personas datu kopiju, lai labotu neprecīzus personas datus, izdzēstu personas datus vai ierobežotu to apstrādi vai nodošanu, anulēt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ja tāda ir bijusi sniegta, paziņot par aizliegumu apstrādāt savus personas datus. Jūsu personas datu nesankcionētas apstrādes gadījumā Jūs varat iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Jums jāiesniedz visi personas dati Apdrošināšanas brokerim, jo ​​bez šādas informācijas Jūs nevarēsiet noslēgt apdrošināšanas līgumu. Pretēji tam, ka Apdrošināšanas brokeris neizmanto personas datus norādītajam mērķim un kārtībai, neveiciet vai neaizpildiet Apdrošināšanas brokera iesniegtās anketas un anketas. Jūs varat iebilst pret personas datu apstrādi vēlāk, informējot Apdrošināšanas brokeri pa e-pastu. Pasts [pievienot e-pasta e-pasta adresi]. Anketas neaizpildīšanas gadījumā vai ja persona iebilst pret personas datu apstrādi, Apdrošināšanas brokeris nesniegs starpniecības pakalpojumus, kas neradīs apdrošināšanas līguma noslēgšanu.